İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Politikamız

İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Politikamız
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm operasyonlarda, İSG, çevre ve kimyasallarla ile ilgili sorumlu olduğumuz yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,
 • Koç Topluluğu içinde ve faaliyette bulunduğumuz sektörde İSG, çevre ve ürün güvenliği alanında iş birlikleri geliştirmeyi ve iyi uygulamaları operasyonlarımıza entegre etmeyi,
 • Koç Holding İSG ve Çevre Politikaları ile uyumlu hareket etmeyi,
 • Çalışanların, yürütmekte oldukları işten kaynaklı, sağlıklarının bozulmasını ve güvenliklerinin tehlikeye girmesini önlemek için proaktif davranmayı, aksiyonlar planlamayı ve hayata geçirmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi temel alan İSG ve çevre performans hedefleri belirlemeyi, bu hedeflere ulaşmak amacıyla aksiyon planları oluşturmayı, hedeflerin gerçekleşme düzeylerini takip etmeyi ve sürekli geliştirmeye odaklanmayı,
 • Mevcut ve yeni yatırımların, ürün ve hizmetlerin, çevresel etkilerini değerlendirmeyi, çevre dostu yaklaşımlarla çevrenin korunmasını sağlamayı,
 • Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini, etki alanımız altındaki yaşam döngüsü boyunca kontrol altında tutmayı, faaliyetlerin iklim ile ilişkili risk ve fırsatlarını değerlendirmeyi ve bunlarla uyumlu proje geliştirmeyi hedeflemeyi,
 • Çalışanlarımızın ve son kullanıcıların kullanacağı kimyasalları, çevreye ve insan sağlığına uygun şekilde belirlemeyi, kimyasalların kullanımından kaynaklanabilecek zararları azaltmak ve mümkün durumlarda önlemek amacıyla güvenlik bilgi formları ve etiketler oluşturarak paydaşlarımızı bilgilendirmeyi,
 • Doğal kaynakların verimli kullanılmasına odaklanır, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artıracak fırsatları değerlendirmeyi,
 • Faaliyetlerimizde meydana gelen atıkların önlenmesi ve azaltılmasını, atıkların kaçınılmaz olduğu durumlarda geri dönüşümü/kazanımı, yeniden kullanımını arttırmayı hedeflemeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliğini doğrudan etkileyen çalışanlarımızın yetkinliklerini arttırmayı ve şirket içinde iki yönlü İSG iletişimini desteklemeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ve çevreyi etkileyen kararları alırken, çalışma arkadaşlarımızın, İSG performansımıza olumlu katkılarını artırmak amacıyla katılımını teşvik etmeyi,
 • Başta tüm paydaşlarımız olmak üzere, toplumun geniş kesimlerinin İSG, çevre ve ürün güvenliği konusunda farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar geliştirir, tecrübe ve bilgi paylaşımını önemsemeyi taahhüt ediyoruz.
Management Systems Policies Image