yasal uyarılar

BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/11721

OPET FUCHS MADENİ YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ E-TİCARET MÜŞTERİLERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

OPET FUCHS MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SOSYAL MEDYA ÇEKİLİŞLERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5.  maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.    
• Şirket tarafından gerçekleştirilen sosyal medya çekilişine (“Çekiliş”) başvurunuzun alınması ve katılımınızın sağlanması,
• Çekiliş’in icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi,
• Çekiliş’i kazanmanız ve açık rızanızı vermeniz halinde kimlik verilerinizin,  kazananların duyurulması amacıyla Şirket sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve Şirket içi ve dışı sair mecralarda yayımlanması,

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar dahilinde; hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Çekiliş’i kazanmanız ve açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak kimlik ve iletişim verileriniz, yurt dışında mukim Facebook Inc’e kazananların duyurulması amacıyla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda sosyal medya kanallarımız yoluyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5.  maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Çekiliş’in icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Şirket tarafından gerçekleştirilen Çekiliş’e başvurunuzun alınması ve katılımınızın sağlanması.

Açık rızanızın varlığı halinde;
• Çekiliş’i kazanmanız ve açık rızanızı vermeniz halinde kimlik verilerinizin,  kazananların duyurulması amacıyla Şirket sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve Şirket içi ve dışı sair mecralarda yayımlanması.İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.opetfuchs.com.tr/yasal-uyarilar/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

x