FULLTECH HYBRID 0W-16/assets/uploads/pdf/bilgi-formlari/TBF_FULLTECH_HYBRID_0W-16.pdfopet-madeni-yaglaritbf